olomouc.cz   I   olomoucko.cz   I   olomouc-tourism.cz  
hlavní plán akcí uskutečněné akce kontakty, výbor návštěvnost od 5/2001:

Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci

OD PRÁZDNIN DO KONCE ROKU 2 0 0 9

Po tradiční prázdninové přestávce přicházíme opět s nabídkou pořadů pro září, říjen, listopad a prosinec. Jak už bývá obvyklé, chceme využít zbytku léta k vlastivědným vycházkám a poučným exkurzím do různých míst mimo budovu Vlastivědného muzea. Letos asi déle než v letech předchozích, protože v muzejním objektu na náměstí Republiky probíhá náročná rekonstrukce a Horní klubovna bude k dispozici až o něco později. Zato můžeme slíbit, že naše setkání plánovaná až od závěru října do konce letošního roku, proběhnou (po obnově topného systému) v příjemnějším prostředí, než tomu často bývalo dříve. Náš program vychází z nápadů jednotlivých odborných sekcí VSMO, samozřejmě s přihlédnutím ke zkušenostem s tím, o co mívají návštěvníci našich pořadů zájem. Bohužel jsme se zatím málo setkávali s přáním, návrhy a náměty samých účastníků. Ale to se dá stále ještě napravit. Není totiž vyloučeno dnešní nabídku doplnit a případná přání zohlednit. V každém případě by nám mínění našich členů a příznivců pomohlo k sestavení programu zase na první pololetí roku 2010 i na další období. Musíme tedy zopakovat naši výzvu uveřejněnou v minulém programovém listu:

Dejte nám vědět, o čem z minulosti Olomouce a okolního regionu byste se rádi dověděli víc,

  • ... kterých významných osobností či historických událostí bychom měli vzpomenout,
  • ... kterých stavebních a uměleckých památek bychom si prostřednictvím odborníků měli více všimnout,
  • ... kam by mohly směřovat naše vycházky za poznáním nejrůznějších zajímavostí přírody v okolí,
  • ... jaké cíle by mohli zvolit organizátoři našich tradičních zájezdů (připravovaných opět pro jaro a léto příštího roku 2010
  • ... atd.

Věřte tomu, že díky dobrým radám bude příště naše nabídka opět bohatší. Zveřejníme ji v programovém listu na první pololetí příštího roku, který vyjde hned po Novém roce 2010.

                     Vaše V S M O

VYCHÁZKY - EXKURZE

V ZÁŘÍ 2009

Na sobotu 12. září připravila sekce literárně-historická vycházku po dějišti mnoha olomouckých pověstí na Klášterní Hradisko. Provází MUDr. Josef Šváb, sraz v 10.00 hod. před vchodem do Vojenské nemocnice.

V neděli 13. září v rámci Dnů evropského kulturního dědictví uskuteční sekce Historická Olomouc vlastivědnou vycházku po místech, kde před sto lety rostla na zbouraných hradbách nová Olomouc: třídou Spojenců a ul. Vídeňskou k tržnici. Vede PhDr.Milan Tichák, sraz ve 14.00 u Pöttingea.

V sobotu 19.září se mohou zájemci vydat se sekcí archeologickou na výlet k středověkému hradu v Otaslavicích a na pravěké hradisko a mohylové pohřebiště Obrova noha na Prostějovsku. Odborný výklad Mgr. Pavlína Kalábková, sraz na bývalém autobusovém nádraží u Tržnice v 9.00 hod. Odjezd vlastními auty (s volnými místy pro příchozí!). Návrat mezi 14.00 - 15.00.

V sobotu 26.září můžeme se sekcí Historická Olomouc navštívit fort v Radíkově z let 1871-1876. Provází Ing. Jan Bednařík, sraz ve 14.30 před vchodem do pevnůstky. (Autobus MHD č.11 do Radíkova odjíždí od hl. nádraží ve 13.50 !).

Tutéž sobotu 26.září se milovnící přírody, a mykologie zvlášť, vydají na houbařskou exkurzi do CHKO Litovelské Pomoraví (Moravičany - PR Doubrava, Brablec atd.). Vede Ing. Jiří Lazebníček, vlak do Moravičan odjíždí z Olomouce hl.n. v 7.31.

V ŘÍJNU 2009

vždy v sobotu:

3. října se můžeme se sekcí literárně - historickou vydat po stopách literatury do Přerova. Po pamětihodnostech toho hanáckého města bude provázet emeritní ředitel přerovského muzea J.A.Komenského PhDr. František Hýbl. Odjezd vlakem z Olomouce v 8.31.

10. října nabízí sekce Historická Olomouc kulturní pořad s poznáním historických slunečních hodin na některých objektech městské památkové rezervace. Vede paní Mgr. Květuše Fridrichová - Raueová, sraz ve 14.00 hod. u rektorátu UP v Křížkovského ulici.

24. října se opět setkají příznivci archeologie, tentokrát na výletě do Loštic s cílem poznání památek středověkého a židovského města (s výkladem Mgr. Karla Faltýnka z Národního památkového ústavu v Olomouci) a s návštěvou hradiska z doby bronzové na Obersku u Loštic. Sraz v 9.00 (stejně, jak je výše uvedeno v pozvání na 19.září).

PŘEDNÁŠKY - BESEDY

(Pokud neuvedeno jinak, konají se v Horní klubovně Vlastivědného muzea na nám. Republiky. Případnou změnu včas sdělíme!)

V ŘÍJNU 2009

V úterý 13. října od 15.00 hod. proběhne pravidelné přednáškové odpoledne sekce dějin lékařství. Program včas uvedeme ve vývěsce u muzea.

Ve čtvrtek 22. října od 17.00 hod. připravila sekce literárně - historická přednášku doc. PhDr. Jiřího Stýskala, CSc. na téma Oldřich Stibor a olomoucká činohra třicátých let 20. století. (Jako pokračování úspěšného večera z února letošního roku.)

V LISTOPADU 2009

V úterý 3. listopadu můžeme přijmout pozvání hudební sekce na besedu k jubilejnímu roku Bohuslava Martinů. Připravil PhDr. Jiří Kopecký, PhD., koná se od 17.00 hod. ve II. poschodí v budově Konviktu v Univerzitní ulici (ve spolupráci s katedrou muzikologie FF UP).

Ve čtvrtek 5. listopadu od 17.00 hodin vzpomene PhDr. František Hýbl se sekcí přátel Slovanského gymnázia 170. výročí narození profesora Jana Havelky - pedagoga a muzejníka (1839-1886).

Ve čtvrtek 12. listopadu opět od 17.00 hod. si s historikem PhDr. Pavlem Urbáškem a sekcí Historická Olomouc připomeneme 10. výročí sametové revoluce 1989, jak proběhla v našem městě a regionu. Přednáška doplní výstavu na stejné téma, kterou připravuje Vlastivědné muzeum v Olomouci.

Na čtvrtek 19. listopadu připravila sekce archeologická prezentaci díla Akademické dějiny Olomouce, zejména její částí zabývající se olomouckou archeologií. Začátek v 17.00 hodin.

V sobotu 21. listopadu již od 8.00 hod. dostane slavnostní ráz pravidelné setkání členů a příznivců sekce numismatické u příležitosti 80. výročí vzniku pobočky České numismatické společnosti (1928) v Olomouci.

Ve čtvrtek 26. listopadu od 17.00 hod. představí svou novou knihu Univerzita v Olomouci 1573-2008 profesor PhDr. Jiří Fiala, CSc. Připravila sekce literárně-historická.

PROSINCI 2009

Ve čtvrtek 3. prosince od 17.00 uspořádá sekce hudební besedu k jubilejnímu roku Georga Friedricha Händla. DVD ukázky z oratoria "Mesiáš" slovem doprovodí Ing. Ladislav Kunc.

V úterý 8. prosince od 15.00 hodin se opět sejdou zájemci o dějiny lékařství při třech přednáškách z historie zdravotnictví, jejichž témata včas sdělíme.

Ve čtvrtek 10. prosince ve stejném čase a na stejném místě (v Horní klubovně) proběhne panelová diskuse k současné archeologické legislativě. Na pozvání sekce archeologické vede Mgr. Peter Kováčik, PhD. Archaia Olomouc, o.p.s.

Ve čtvrtek 17. prosince od 17.00 hodin vzpomene PhDr. Milan Tichák něco z historie olomouckých skautů, k 90.výročí vzniku organizovaného skautingu v Olomouci v roce 1919.

Z PROGRAMU NAŠICH SEKCÍ

Činnost Vlastivědné společnosti muzejní je samozřejmě nejvíc "viditelná" svou nabídkou pořadů určených nejen členům VSMO, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti. Vedle toho však dává možnost uplatnění individuálních zájmů v užším kolektivu některé z našich tradičních odborných sekcí. Lze s nimi navázat kontakt při jejich pravidelných schůzkách zpravidla v pracovní místnosti VSMO v tzv.domečku ve dvoře objektu Vlastivědného muzea v Olomouci na nám. Republiky 5 :

ASTROLOGICKÁ SEKCE mívá schůzky každou druhou středu; v měsíci září to bude 9. a 23., v říjnu 7. a 21., v listopadu 4. a 18. atd., vždy od 17.00 hodin.

FOTOGRAFICKÁ SEKCE se pravidelně schází tamtéž a ve stejných dnech (ve středu), ale již od 16.00 hod.

SEKCE ESPERANTO zvolila ke schůzkách rovněž každou druhou středu, ale vždy mezi schůzkami výše uvedených sekcí, tedy 16. a 30.9., 14.10., 11. a 25.11, naposled 16.12. vždy od 16.00 hodin. Ve stejném čase každý pátek tam uvítají zájemce o jazykový kurz esperanta.

GENEALOGICKÁ a HERALDICKÁ SEKCE se nově schází ke schůzkám doplněným odbornou přednáškou rovněž v našem "domečku" vždy poslední úterý v měsíci (tzn. 29.9., 27.10., 24.11. a 29.12.).

NUMIZMATICKÁ SEKCE má v "domečku" každý třetí čtvrtek v měsíci (17.9., 15.10., 19.11. a 17.12.) v 16.30 schůze svého výboru. Mimo to se o sobotách od 8.00 scházejí (zpravidla v Horní klubovně muzea) členské schůze doplněné odbornými informacemi a malou burzou. Letos k tomu dojde 19.9., 17.10., 21.11. a 19.12. Schůze v sobotu 21. listopadu bude mít slavnostní ráz, jak jsme uvedli v předchozím přehledu.

KAKTUSÁŘSKÁ SEKCE si ke svým pravidelných schůzím spojeným s odbornou přednáškou (jednou za měsíc) vybrala rovněž Horní klubovnu. Případné nové zájemce tam uvítají 3.10., 7.11. a 5.12.

SEKCE PŘÁTEL SLOVANSKÉHO GYMNÁZIA se schází každou první středu v měsíci (6.10., 4.11., 2.12.) v budově gymnázia ve tř. Jiřího z Poděbrad o 15.30.

PŘÍRODOVĚDNÁ SEKCE vyplňuje svůj program - mimo organizování oblíbených houbařských expedic, botanických výprav, zájezdů apod. - také již mnohaletým vedením sezonní HOUBAŘSKÉ PORADNY. Tedy i letos můžete až do pozdního podzimu (pokud houby porostou) získat každé pondělí od 16.00 do 17.30 v místnosti VSMO od zasvěcených odborníků (Ing.Jiří Lazebníček, Bc.Miloš Kenša aj.) potřebnou dobrou radu.

Cenné informace ze světa mykologie jistě poskytne expozice podzimních druhů makromycetů v rámci výstavy Hortikomplex 2009 ve dnech 1. až 4. října na výstavišti FLORA OLOMOUC.

Aktuálnější informace přináší každý měsíc kulturní zpravodaj KDY-KDE-CO. Sledujte také naši vývěsní skříňku na budově muzea, kde zveřejníme možné změny vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi, ale i případné rozšíření naší nabídky. Můžete si také vyhledat internetovou stránku WWW.historicka.olomouc.cz!

V naší místnosti na nádvoří Vlastivědného muzea v Olomouci, nám.Republiky 5 je stále k dostání publikace Víta Dohnala Olomoucká archeologie a její proměny, která vyšla v edici VSMO letos v lednu v ceně 150 Kč, pro členy VSMO pouze za 100 korun. Jsou zde však k dispozici i jiné publikace vydané již v minulých letech. Můžete nás navštívit

každé pondělí 14-16 hod. (tajemnice Astrid Kupková)

každý čtvrtek 15-17 hod. (ekonomka Boh. Kühnová).

Informace také v uvedených časech po telefonu 585 515 135.

(Fotografie, na které se odkazuje následující text jsou jen v tištěné podobě programu)

Kašna Tritonů, barokní sochařské dílo neznámého umělce z roku 1709, které dělá na náměstí Republiky společnost objektu Vlastivědného muzea, ve fotografii člena fotografické sekce VSMO Ladislava Pechy.

I zdánlivě docela všední ulice skrývají mnoho neznámého, objevného a zajímavého, jak se již mnohokrát mohli přesvědčit účastníci vlastivědných vycházek v režii sekce Historická Olomouc. Příležitost k tomuto poznání dávají každoročně připomínané Dny evropského kulturního dědictví, jejichž program tyto vycházky doplňují. Loni byla jejím cílem Úřední čtvrť, letos 13. září povede opět místy připomínajícími novější kapitoly historie města Olomouce.

Památky na olomouckou pevnost byly středem našeho zájmu letos v červnu v tzv. Korunní pevnůstce, která se zvolna probouzí k novému životu, tentokrát do služby budoucímu Muzeu olomoucké pevnosti. Setkání s jiným dosud nepřístupným pevnostním objektem pocházejícím z poněkud mladší doby 19. století nás čeká 26.září v Radíkově.

V Horní klubovně muzea se zase od října můžeme dovědět řadu zajímavostí, stejně jako např. letos v březnu při akci naší archeologické sekce seznamující s nejnovějšími doklady o pobytu Římanů na střední Moravě.

Cesty literárně-historické sekce za památkami spjatými s literaturou vedly mj. letos v dubnu do Státního okresního archivu v Olomouci k vzácným starým rukopisům, které zde představil Mgr.Štěpán Kohout. 12.září tyto cesty povedou na Klášterní Hradisko, 3. října do Přerova.

NOVÝ ROK jsme letos uvítali tradičním novoročním setkáním sekce Historická Olomouc mezi památnými domy na Dolním náměstí. První sváteční den příštího roku 2010 pozdravíme procházkou dávnou židovskou osadou. Sraz 1. ledna 2010 ve 14.30 hod. u kostela P.Marie Sněžné. Provází PhDr.Milan Tichák.

(Všechny snímky Bohuslav Červinka)

(Pro případné zájemce je k dispozici nyní již archivní dokument pro I. pololetí roku 2009 a II. pololetí roku 2008 )