olomouc.cz  I  olomoucko.cz  I  olomouc-tourism.cz  
  hlavní   plán akcí   uskutečněné akce   kontakty, výbor

     návštěvnost od 5/2001:


Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci

Od léta do Vánoc 2008

Po krátké prázdninové přestávce přicházíme opět s nabídkou pořadů vlastivědného zaměření, které proběhnou ještě ve zbytku roku 2008 v naší režii. Jsou většinou určeny nejen členům naší Společnosti, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti (samozřejmě s nadějí, že i oni se časem členy VSMO stanou).

Naše nabídka nových poznatků a zážitků má i tentokrát tradiční rozměr: vedle vlastivědných vycházek a exkurzí za historickými památkami nebo zajímavostmi přírody jde opět o pozvání na přednášky a besedy (zpravidla v rámci našich Muzejních čtvrtků); opět nechybí pozvánka na výstavy, ale ani nabídka k trvalé spolupráci s některou z našich zájmových sekcí. Jen oblíbené vlastivědné zájezdy budou až na dvě výjimky čekat na svou sezónu - a příznivější klimatické podmínky - do jara příštího roku 2009. Snad se můžeme domnívat, že jde o program dosti obsáhlý i pestrý. Oproti stejnému období loňského roku je, co do počtu připravených akcí, dokonce o několik položek větší. Bylo samozřejmě naší snahou, aby byl přinejmenším stejný i kvalitou.

Bohužel nemůžeme vyloučit, že v tomto programu nedojde z nějakých nepředvídatelných příčin ke změnám. Je možné, že na druhé straně zase naši nabídku ještě rozšíříme. V každém případě sledujte, prosím, přesnější informace v měsíčníku KDY-KDE-CO a případná sdělení ve vývěsce u muzea na náměstí Republiky 5.

Ještě pohled zpátky

Příležitostí k většímu ohlédnutí za naší dosavadní prací byla letos - opět po dvou letech - výroční členská schůze VSMO. Sešla se v úterý 22.dubna 2008 v 16 hodin v Horní klubovně Vlastivědného muzea v Olomouci za účasti více než padesáti členů, kteří měli možnost posoudit zprávu výboru VSMO o činnosti v období do června 2006 (dr.Milan Tichák), podrobné sdělení o hospodaření s finančními prostředky (Bohumila Kühnová), zprávu revizní komise (Ing.Zora Uhrová) a zajímavé zjištění o stavu členské základny (Miluše Brixová). Přítomní členové neměli k předloženým faktům žádné vážnější připomínky a v závěrečném usnesení s nimi vyjádřili stoprocentní souhlas. Jiným úkolem účastníků schůze byla volba nového výboru a revizní komise pro příští dvouleté období. Z dosavadního výboru totiž odešli po rezignaci RNDr. Vladimír Zicháček, Mgr.Bomumír Kolář a Ing.Michal Rec, dva členové - pan Ing.František Liber a MUDr.Oldřich Juryšek - bohužel zemřeli. Kandidátku nového výboru členská schůze přijala rovněž bez výhrad, takže počínaje červnem 2008 představují vedení Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci: Bohuslav Červinka, PhDr. Vít Dohnal,CSc, PaedDr. Tomáš Homola, Ján Kadlec, Bohumila Kühnová, Astrida Kupková, Ing.Jiří Lazebníček, Ing.Tomáš Potěšil,CSc, Mgr. Jiří Suchomel, PhDr. Milan Tichák a prof.PhDr. Ludvík Václavek,CSc. Funkcí předsedy byl opět pověřen dr. Milan Tichák. Plnou důvěru dostala znovu i revizní komise ve složení Miluše Brixová, Miloslava Jurečková a Ing.Zora Uhrová (předsedkyně).

Exkurze-vycházky

Stejně jako loni o tomto čase jsme ve zbytku léta dali přednost setkáním mimo budovu muzea, zpravidla vždy v sobotu, pokud není uvedeno jinak.

ZÁŘÍ

V sobotu 6. září se můžeme sejít na botanické výpravě za podzimní květenou Grygovských kopců. Odjezd vlakem z hl.nádraží v 8.32, zpět vlakem z Grygova ve 12.19, nebo autobusem z Krčmaně 13.10. (Chůze celkem asi 6 km). Vede dr. Tomáš Homola, připravila sekce přírodovědná.

O týden později, v sobotu 13. září nás opět sekce přírodovědná zve na houbařskou exkurzi do Hrubé Vody a na Pohořany. Odjezd vlakem z Olomouce hl.n. v 8.07 do Hrubé vody zast., návrat autobusem MHD ze Svatého Kopečka. Vede Ing. Jiří Lazebníček. Akce se bude opakovat ve stejném rozsahu ještě v sobotu 27. září 2008.

Sekce Historická Olomouc se v neděli 14. září připojí k programu tradičních Dnů evropského kulturního dědictví nabídkou vlastivědné vycházky dávnou cestou od Střední k Litovelské bráně (po Úřední čtvrti). Vede dr. Milan Tichák, sraz ve 14.00 hod. na tram. zastávce Výstaviště Flora.

Na úterý 16. září připravila sekce hudební exkurzi k historickým varhanám J.G.Halbicha v chrámu P.Marie Sněžné u příležitosti 280. výročí jejich existence. Sraz před kostelem v 17.00. Provází Ing.Ladislav Kunc.

V sobotu 20.září přichází obnovená sekce literární opět po delším čase s nabídkou vlastivědné vycházky po památkách literární historie Olomouce v sobotu 20.září. Sraz ve 14.00 u Muzea na nám. Republiky. Provází dr.Milan Tichák.

ŘÍJEN

Již ve středu 8. října se uskuteční další exkurze za houbami do CHKO Litovelské Pomoraví. Odjezd vlakem v 7.21 do Moravičan, návrat podle dohody (a počasí) po poledni. Připravila sekce přírodovědná, vede Ing.Jiří Lazebníček.

V sobotu 11.října se mohou zájemci o botaniku vydat na další výpravu připravenou sekcí přírodovědnou, tentokrát "pouze" olomouckými parky - přes Smetanovy a Čechovy sady za vedení dr. Tomáše Homoly. Sraz v 9.00 na bývalém autobusovém nádraží u tržnice.

Ve stejný den (11.října), na stejném místě a v tutéž hodinu si dali sraz účastníci archeologické vycházky na Keltské oppidum Staré Hradisko u Malého Hradiska, kterou povedou Pavlína a Marek Kalábkovi. Odjezd osobními auty (s volnými místy pro příchozí), případně jinak zvolenou cestou. V tom případě je sraz v 9.45 za Obecním úřadem v Malém Hradisku.

Na sobotu 18. října připravila sekce Historická Olomouc prohlídku památného kostela sv.Ondřeje a fary ve Slavoníně. Sraz ve 14.00 před kostelem (jezdí tam autobus DPMO č.17 ve 13.00 nebo 13.40 od tržnice). Vede Ján Kadlec.

Hudební sekce dodatečně sdělí říjnový termín exkurze k varhanám v chrámu sv.Michala v Olomouci.

Další příležitost k setkání s minulostí Olomouce nabídne sekce Historická Olomouc až na Nový rok 2009 při tradiční novoroční vycházce, tentokrát kolem památných domů na Dolním náměstí. Sraz 1. ledna 2009 před kapucínským kostelem ve 14.30.

Zájezdy

Sekce archeologická se vydá již v sobotu 6. září na autobusový zájezd do Znojma s návštěvou unikátní výstavy "Život a smrt v mladší době kamenné" a s prohlídkou historického jádra města. Provází Mgr.Zdeněk Čižmář. Odjezd ze zastávky zájezd.autobusů u tržnice (se zastávkou u Globusu), návrat do Olomouce v 18.00 hod. (Urychlené přihlášky na tel.603 591 821 - P.Kalábková.)

Již dříve ohlášený a připravený zájezd na Karvinsko (Karviná, Darkov, Bohumín) se uskuteční v sobotu 13. září 2008. Informace o případných volných místech v kanceláři VSMO v obvyklém čase. Přednášky - besedy

Přednášky - besedy

Připravené pořady proběhnou počínaje říjnem (až na uvedené výjimky) ve čtvrtek od 17 hodin v Horní klubovně muzea na náměstí Republiky.

ŘÍJEN

Ve čtvrtek 2. října nabídne sekce literárně historická přednášku prof.PhDr. Ludvíka Václavka,CSc. O německé literatuře v Olomouci.

16. října od 17 hodin, ale v posluchárně Státního okresního archivu v Olomouci (u Husova sboru) se můžeme prostřednictvím odborných pracovníků archivu seznámit s důležitým pramenem rodopisného bádání jakým jsou církevní matriky. Připravila sekce genealogická.

Na 23. října (čtvrtek, 17 hodin) připravila sekce přátel Slovanského gymnázia besedu O významném rodu olomouckých vlastenců (k 20.výročí úmrtí dr. Zdeňka Šprince). Promluví PhDr. Milan Tichák.

30. října na pozvání sekce Historická Olomouc vzpomene prof.PhDr. Miloš Trapl,CSc. 90. výročí vzniku Československé republiky.

V pátek 31. října od 15 hodin proběhne pravidelné setkání příznivců historie lékařství, tentokrát koncipované jako Zapletalův - Wondrákův medicínsko-historický den (v jehož pořadatelství se střídá sekce VSMO s kolegy z Brna).

V dosud přesně nestanoveném termínu proběhne v říjnu v bývalém konviktu přednáška PhDr. Evy Vičarové na téma Vojenská hudba v Olomouci v 19. století. Připravila sekce hudební.

LISTOPAD

Na 6. listopadu připravila sekce historická další díl přednášky O kardinálu Františku z Dietrichštejna. Přednese opět PhDr. Tomáš Parma.

Ve středu 12. listopadu promluví PhDr. Vít Dohnal,CSc. O dějinách olomoucké archeologie a seznámí nás s připravenou publikací "Olomoucká archeologie a její proměny" v edici VSMO.

20. listopadu se sekce literárně historická přihlásí s přednáškou a besedou na téma Olomoucké motivy v díle Karla Matěje Čapka-Choda. Promluví doc.PhDr. František Všetička,CSc.

27. listopadu nabídne sekce Historická Olomouc pásmo Lucie Pospíšilové, Kateřiny Kovaříčkové, Dagmar Zdráhalové a Zuzany Klazarové "Ženský svět 19. století".

Dodatečně ještě sdělíme listopadové datum, kdy se uskuteční odložená přednáška prof. Antonína Schindlera, Dr.h.c. "Varhanní kuriozity" připravená sekcí hudební.

PROSINEC

4. prosince proběhne v režii archeologické sekce VSMO v pořadí 8. seminář na téma Antropologie v archeologii. Vede Mgr.Anna Pankowská z Archeologického centra Olomouc.

V pátek 5.prosince v 15 hodin se uskuteční další přednáškové odpoledne sekce dějin lékařství s obvyklými třemi přednáškami o vývoji různých disciplín medicíny.

11. prosince vzpomene sekce Historická Olomouc na jednu z mála připomínaných letošních "osudových osmiček" : Zrušení olomoucké pevnosti v roce 1888. Promluví PhDr. Milan Tichák.

18. prosince uskuteční literárně historická sekce vzpomínkový večer k památce nedávno zesnulého spisovatele Jana Žáčka.

Výstavy

Také letos připravila sekce fotografická VSMO ve spolupráci s odbornými pracovníky muzea VÝSTAVU FOTOGRAFICKÝCH PRACÍ svých členů. Výstava proběhne od konce října do začátku prosince 2008 na chodbě v přízemí budovy Vlastivědného muzea na náměstí Republiky v čase běžného provozu muzea (denně mimo pondělí a úterý).

Přírodovědná sekce také letos představí expozici podzimních druhů hub ve dnech 9. až 12. října v rámci celostátní zahradnické výstavy Hortikomplex v pavilonu G na výstavišti FLORA Olomouc.

Z programu odborných sekcí

Těm, kteří by rádi naplnili své individuální záliby a poznali nové přátele stejného zaměření, je určena nabídka účasti na práci některé z našich odborných sekcí. Cesta k nim vede přes jejich pravidelné schůzky:

SEKCE ASTROLOGICKÁ se schází v místnosti VSMO - ve známém "domečku" na dvoře muzea každou druhou středu (konkrétně 3.a 17. září; 1.,15. a 29.října; 12. a 26.listopadu a 10.prosince), vždy od 17.00 hod.

SEKCE ESPERANTO má pravidelné schůzky rovněž v "domečku" ve středu od 16.00 hodin: 10. a 24. září; 8. a 22. října; 5. a 19.listopadu; 3. a 17.prosince. Mimo to probíhá tamtéž každý pátek od 16 hodin kurz jazyka esperanto.

SEKCE FOTOGRAFICKÁ uvítá nové zájemce na stejném místě také ve středu, ale 3. a 17.září; 1., 15. a 29.října; 12. a 26.listopadu a 10.prosince Od 16 hodin.

SEKCE GENEALOGICKÁ a HERALDICKÁ se setká v Horní klubovně tradičně v 15.45 v úterý 30.září, 25.listopadu a 16.prosince, mimo to také ve čtvrtek 16.října na přednášce ve Státním okresním archivu, jak už bylo výše uvedeno.

KAKTUSÁŘSKÁ SEKCE uskuteční v září již dříve připravený zájezd a ke schůzkám spojeným s odbornou přednáškou se sejde v Horní klubovně muzea v sobotu 11.října a 8.listopadu. K volnější zábavě ještě 6.prosince 2008. Pokaždé od 8.00 hodin.

SEKCE NUMIZMATICKÁ naplánovala své schůzky spojené vždy s přednáškou a malou aukcí na soboty 20.září, 25.října, 15.listopadu a 20.prosince od 8.00 hod. do Horní klubovny. Výbor sekce se schází každý první čtvrtek v měsíci v 16.30 v místnosti VSMO.

Program ostatních sekcí byl prakticky naplněn předchozí nabídkou pořadů určených i pro veřejnost. Všem zájemcům je přičiněním sekce přírodovědné určena navíc také tradiční HOUBAŘSKÁ PORADNA, kde znalci z oboru mykologie poslouží dobrou radou každé pondělí (až do konce listopadu) od 16 do 17.30 hodin.

Jak jsme si všimli v programovém přehledu, obohatí tuto nabídku - opět po dvou letech - SEKCE LITERÁRNÍ. Obnovila svou činnost s cílem přispívat především vlastivědnému poslání VSMO novými poznatky z regionální literární historie a jejich prezentací v rámci programu a stanov Vlastivědné společnosti muzejní; nechce být tedy konkurencí nezávislému Literárnímu klubu o.s. Vedení sekce se ujala paní Jana Loskotová s nevelkým kolektivem příznivců, kteří samozřejmě rádi uvítají další zájemce o tvorbu programu této sekce.

Stejně jako v uplynulých obdobích budou i nadále platit výhody vyplývající z členství ve VSMO - mj. volný vstup do expozic i na ostatní akce Vlastivědného muzea v Olomouci. Neomezeny zůstávají také možnosti kontaktu s námi v místnosti VSMO na nádvoří muzea na náměstí Republiky 5.

v pondělí od 14.00 do 16.00 (tajemnice Astrida Kupková),

ve čtvrtek od 15.00 do 17.00 (ekonomka Bohumila Kühnová).

Telefon (v uvedených hodinách) 585 515 135.