olomouc.cz  I  olomoucko.cz  I  olomouc-tourism.cz  
  hlavní   plán akcí   uskutečněné akce   kontakty, výbor

     návštěvnost od 5/2001:


Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci

s přáním zdraví a dobré pohody do nového roku 2 0 0 9

Stejně jako loni či v roce ještě předešlém přicházíme s nabídkou pořadů, které připravily svým členům i ostatním příznivcům jednotlivé sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci, tentokrát pro první pololetí nastávajícího roku 2009. Při tvorbě tohoto programu jsme se samozřejmě řídili zkušenostmi z uplynulých let, které nám dovolují jistý odhad toho, co bude zajímavé, přitažlivé a poučné. Získali jsme tím tedy i naději, že se všechny nabízené akce opět setkají s příznivým ohlasem. Vždyť v uplynulém roce 2008 jsme nemuseli zrušit žádnou z připravených 34 přednášek, 19 exkurzí a vycházek ani sedmi vlastivědných zájezdů pro nedostatek příchozích zájemců. Přesto jsme si vědomi, že se tvůrci jednotlivých programů nemuseli vždycky zcela "trefit" do vkusu účastníků, že možná pominuli zajímavější témata vlastivědného poznání nebo přitažlivější cíle vycházek a výletů za památkami historie či krásami přírody.

Dejte nám o tom vědět! Velice byste prospěli našemu snažení svými náměty, návrhy či obyčejným přáním, například:

 • .. o kterých údobích místní, regionální i šířeji pojaté historie byste se rádi dověděli něco víc,
 • .. kterých významných osobností či historických událostí bychom mohli spolu s vámi vzpomenout,
 • .. o kterých stavebních a uměleckých památkách v Olomouci a v okolí byste se od zasvěcených odborníků dověděli více podrobností,
 • .. kterou lokalitu zajímavou z pohledu archeologie bychom mohli za doprovodu zasvěcených znalců společně navštívit,
 • .. kam by vás v dostupném okolí (i v Olomouci) mohli zavést odborníci v oboru botaniky, geologie, entomologie a prakticky všech ostatních přírodních věd,
 • .. jaký cíl (či cíle) by mohli zvolit organizátoři našich zájezdů
 • .. atd.

Rádi dáme na vaši radu a pokusíme se ji zohlednit hned v příštím pololetí roku 2009, pro které připravíme další samostatný programový list.

                     Vaše V S M O

JEŠTĚ DO 1. ÚNORA 2009 bude k vidění výroční členská VÝSTAVA FOTOGRAFICKÉ SEKCE Vlastivědné společnosti muzejní otevřená 21. listopadu loňského roku v chodbě I.poschodí budovy Vlastivědného muzea v Olomouci, na náměstí Republiky 5. (Pochází odtud i náš snímek barokního maskaroru od Jindřicha Fluska.)

HNED NA ÚVOD

chceme připomenout, že ani v novém roce 2009 se nijak nezmění podmínky členství, mj. i to, že členové mají volný vstup nejen na pořady VSMO, ale i do stálých expozic, výstav i jiných akcí Vlastivědného muzea v Olomouci. Zůstává však také povinnost uhrazení členského příspěvku (v nezměněné výši 100,-, u studentů 50,- Kč na celý rok). Toto obnovení členství je možné stejně jako dříve:

 • nejlépe platbou v kanceláři VSMO každý čtvrtek od 15 do 17 hodin,
 • poštovní složenkou i bankovním převodem,
 • případně na schůzce odborné sekce.
Učiňte tak laskavě nejpozději do konce března 2009. Tímto dnem totiž končí platnost průkazu (nahrazeného ústřižkem složenky) z předchozího roku!

Členové starší 80 let jsou od placení osvobozeni, pokud se nerozhodnou k dobrovolnému příspěvku, který přijmeme s povděkem. V obou případech však budeme vděčni, neztratíme-li s našimi seniory kontakt, když nám dají příležitostně vědět (například o změně adresy apod.). Nejlépe samozřejmě při některém z našich nabízených pořadů, jinak v pracovní místnosti VSMO v tzv."domečku" na nádvoří muzea, nám.Republiky 5:

každé pondělí 14.00 - 16.00 (tajemnice Astrid Kupková),

každý čtvrtek 15.00 - 17.00 (ekonomka Bohumila Kühnová),

v uvedených časech také telefonicky 585 515 135.

PŘEDNÁŠKY-BESEDY

V tradici "MUZEJNÍCH ČTVRTKů" proběhnou (až na uvedené výjimky) v Horní klubovně Vlastivědného muzea, vždy ve čtvrtek od 17.00 hodin

LEDEN

29. 1. - Na téma Německá opera v Olomouci v 19.století promluví PhDr. Jitka Balatková. Připravila sekce literární spolu se sekcí hudební.

ÚNOR

5. 2. - Stvoření v díle Josepha Haydna je název přednášky Ing. Ladislava Kunce k 200. výročí smrti velikána světové hudby. Připravila sekce hudební.

12. 2. - Zástupci všech odborných pracovišť našeho regionu představí úplný přehled archeologických výzkumů na střední Moravě v roce 2008. Pořádá sekce archeologická.

19. 2. - O olomoucké činohře v letech I. republiky promluví doc. PhDr. Jiří Stýskal za organizačního přispění sekce literární.

26. 2. - Na přírodovědné téma bude přednáška RNDr.Petra Čehovského Migrace ptáků a savců v okolí Olomouce. Připravila sekce přírodovědná.

BŘEZEN

5. 3. - Hodnoty renesančního portálu olomoucké radnice, hrobky rodu Edelmannů u kostela sv. Mořice a jiných památek osvětlí přednáška Mgr.Petra Čehovského na téma Ohlasy italské renesance v Olomouci. Připravila sekce Historická Olomouc.

12. 3. - O své dojmy a obrázky z cestování po Indonésii se opět podělí Ing. Helena Červinková, tentokrát však v Besedním sále Muzea umění (Denisova 47). Pořádá sekce přírodovědná.

19. 3. - Archeologická sekce připravila přednášku Mgr. Marka Kalábka na téma Nové doklady o pobytu Římanů na střední Moravě.

26. 3. - 120. výročí první české veřejné knihovny v Olomouci si mj. všimne přednáška Z historie olomouckých knihoven. Na pozvání literární sekce promluví PhDr. Milan Tichák. Zájemci o vědy přírodní mohou ve stejný den 26. 3. zase vyslechnout v Besedním sále Muzea umění přednášku Ing. Jiřího Lazebníčka na téma Květena Olomoucka.

DUBEN

9. 4. - Pod záštitou primátora města Olomouce Martina Novotného připravila sekce přátel Slovanského gymnázia vzpomínku na legendárního olomouckého starostu JUDr. Richarda Fischera (absolventa SG z roku 1891). Promluví PhDr. Anežka Šimková.

V Muzeu umění ve stejném čase 9. 4. představí Ing. Jiří Lazebníček (a sekce přírodovědná) komentované obrázky z cest šesti pohořími Rumunska.

16. 4. - Na téma Stará a nová architektura v Olomouci promluví Ing. arch. Otto Schneider. Připravila sekce Historická Olomouc.

KVĚTEN

14. 5. - K 130. výročí narození pravoslavného biskupa Gorazda (Matěje Pavlíka) promluví o jeho životě, díle a mučednické smrti Prof. ThDr. Pavel Aleš. Připravila sekce Historická Olomouc.

V měsících blízkých létu ( v květnu, červnu) dáváme více prostoru cestám za poznáním již mimo budovu muzea.

EXKURZE - VYCHÁZKY

Se sekcí dějin lékařství se můžeme vydat již v pátek 20. února v 15.00 hod. za archivními dokumenty zejména k historii medicíny do Zemského archivu v Olomouci (U Husova sboru 10)

Se sekcí hudební navštívíme v úterý 3. března renovovanou památnou budovu Konzervatoře Evangelické akademie ve Wurmově ulici 13 (vedle arcibiskupské rezidence). Sraz v 16.00 hod. před vchodem.

Sekce literární připravila:

ve čtvrtek 23. dubna na 17.00 hodin setkání se starými rukopisy ve Státním okresním archivu v Olomouci (U Husova sboru 10) s odborným výkladem Mgr. Štěpána Kohouta,

ve čtvrtek 21. května exkurzi do vzácné knihovny v budově Centra Aletti. (Sraz v 16.55 v vchodu do budovy Křížkovského 2),

v sobotu 20. června výlet do Litovle na téma Litovel literární a národopisná (autobusem linky 770 nebo individuálně). Podrobnosti budou včas ve vývěsce na budově Muzea.

Sekce archeologická nabízí o sobotách:

4. dubna cestu za poznáním dávných důlních aktivit na Uničovsku. Vede Ján Kadlec a Frant. Bartoněk. Doprava vlastními auty (s volnými místy pro příchozí), sraz v 9.00 hod. na parkovišti u tržnice,

16. května hledání středověkých hradů Ježův hrad, Smilovo hradisko a Starý Plumlov mezi Hamry a Vícovem na Prostějovsku. Průvodcem bude Mgr. Pavel Šlézar, sraz a odjezd jak uvedeno výše,

13. června návštěvu archeologických lokalit v okolí Moravské Třebové za vedení PhDr. Davida Vícha z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Odjezd opět vlastními vozy od tržnice (případné změny sdělíme včas).

Do přírody se sekcí přírodovědnou se můžeme vydat vždy v sobotu:

25. dubna na botanicko-geologickou exkurzi na Třesín a Mladečsko ve vápencové části Drahanské vysočiny (s případnou návštěvou Mladečských jeskyní). Povedou RNDr. Rostislav Morávek, PaedDr. Tomáš Homola a Ing. J. Lazebníček. (Odjezd linkovým autobusem, podrobnosti sdělíme.),

9. května na výpravu za kaciopetersitem a dalšími minerály do lomu v Domášově nad Bystřicí. Vedou Ing. Pavel Novotný, dr. Tomáš Homola a Ing. Jiří Lazebníček. Odjezd vlakem z Olomouce hl.n. v 7.55.

Za památkami Olomouce se sekcí Historická Olomouc v sobotu:

23. května na návštěvu pravoslavného katedrálního chrámu sv. Gorazda v Olomouci (u příležitosti 70.výročí jeho vysvěcení). Sraz ve 14.00 hod. u kostela na Gorazdově náměstí.

6. června na exkurzi do tzv. Korunní pevnůstky - objektu budoucího Muzea olomoucké pevnosti. Provází Ján Kadlec, sraz ve 14.00 před vchodem od bývalého sokolského koupaliště.

27. června na cestu po stopách dávných staletí pod dómem (ulicí Dobrovského, Koželužskou atd.). Vede PhDr. Milan Tichák, sraz ve 14.00 v parčíku pod dómem u Komenského ulice.

VLASTIVĚDNÉ ZÁJEZDY

Odjezdy (pokud neuvedeno jinak) vždy v sobotu v 7.00 objednaným autobusem z náměstí Republiky (u muzea). Přihlášky každý čtvrtek od 15. do 17. hodin (případně v pondělí 14. - 16. hod.) v kanceláří VSMO ve dvoře muzejní budovy na nám. Republiky 5.

4. dubna po trase Olomouc - HODSLAVICE (rodný dům Františka Palackého, škola, kostel) - PŘÍBOR (piaristický klášter) - FRÝDEK-MÍSTEK (oběd, zámek, poutní kostel) - HUKVALDY (hrad) - Olomouc. (Cena 270,-Kč, pro členy VSMO 250.-)

18.dubna z Olomouce do archeoskanzenu MODRÁ - BUCHLOVICE (zámek, oběd) - hrad BUCHLOV - STŘÍLKY (barokní hřbitov) a zpět do Olomouce. (Cena 270,-, příp. 250.-Kč)

30. května ve směru Brno - DUKOVANY (jaderná elektrárna) - JAROMĚŘICE n. Rok. (zámek, oběd) - HROTOVICE, DALEŠICE (muzeum pivovarnictví - podle zájmu posezení v místní restauraci) - zpět do Olomouce. (Cena 350,-, pro členy 300.-Kč)

6. června se po loňském úspěchu a na četná přání znovu uskuteční zájezd do MASARYKOVA LESA u Adamova s návštěvou památek v okolí (Křtiny, Bílovice, Olomučany aj.). Opět připravila sekce přírodovědná, vedoucí Ing. Lazebníček. (Cena 250,-/200,- Kč)

Dvakrát do Brna vlakem:

Již v sobotu 24. ledna doprovodí sekce archeologická (Mgr. Petr Vachát) zájemce na ZAJÍMAVÉ VÝSTAVY

 • v Muzeu města Brna - na Špilberku "100 000 let sexu",
 • v Moravském zemském muzeu "Bojná-raně středověké mocenské centrum mezi Nitrou a Moravou, nové archeologické objevy".
 • Odjezd vlakem z Olomouce hl.n. v 9.00.

16. května výlet ZA PAMÁTKAMI MĚSTA BRNA (na Špilberku i v městském centru - s volným časem také pro individuální zájmy). Odjezd vlakem podle dohody, zúčtovatelná záloha (na vstupné) 100,-Kč, jízdné si hradí účastníci sami.

VÝSTAVY

Kromě již zmíněné výstavy prací členů fotografické sekce VSMO, která však v neděli 1. února skončí, se letos můžeme těšit na rovněž tradiční

Výstavu kaktusů a sukulentů připravovanou členy naší sekce kaktusářů na dny 18. - 21. června 2009 (od čtvrtka do neděle) v atriu budovy Vlastivědného muzea. Bude přístupná v čase běžného provozu muzea.

Nabídku nových poznatků rozšíří ještě sekce hudební. Kromě již uvedených akcí v únoru a v březnu oznámí včas své záměry také pro další měsíce. Jistě to budou pořady stejně úspěšné jako loňská návštěva u památných varhan (a nových zvonů) v chrámu sv.Michala dne 13. října 2008 za odborného doprovodu Ing. Ladislava Kunce (na snímku Bohuslava Červinky).

Ostatně nevylučujeme rozšíření našeho programu i v dalších oblastech zájmů. Sledujte proto aktuálnější informace v každém čísle měsíčníku KDY-KDE-CO, v naší vývěsní skříňce u muzea, případně na www.historicka.olomouc.cz

Z PROGRAMU NAŠICH SEKCÍ

Jak už je jistě známo, Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci nabízí kromě uvedených pořadů určených i pro širokou veřejnost také možnost uplatnění individuálních zájmů v užším kolektivu spřízněných duší - v některé z dalších odborných sekcí. Lze s nimi navázat kontakt při jejich pravidelných schůzkách:

SEKCE FOTOGRAFICKÁ se schází každý druhý týden ve středu, počínaje 7.1. (pak 21.1., 4.2., 18.2. atd.) od 16.00 hodin v pracovní místnosti VSMO (v "domečku").

SEKCE ESPERANTO má pravidelné schůzky tamtéž, a rovněž ve středu v 16 hodin, pouze vždy tu následující po fotosekci; to znamená 14.1., 28. 1., 11.2. atd. Mimo to probíhá ve stejné místnosti každý pátek od 16.00 jazykový kurz esperanta.

SEKCE ASTROLOGICKÁ uvítá případné nové členy na svých setkáních ve stejný den jako příznivci fotografie, tedy ve středu, ale až od 17.00 hod.

GENEALOGICKÁ a HERALDICKÁ SEKCE má schůzky s letitou tradicí každé poslední úterý v měsíci (t.j. 27.1., 24.2., 31.3. apod.) od 15.45 v Horní klubovně muzea.

NUMIZMATICKÁ SEKCE mívá schůzky doplněné odbornými informacemi a malou burzou každou třetí sobotu v měsíci (17.1., 21.2., 21.3. atd.) již od 8.00 v Horní klubovně. Výbor sekce zasedá vždy předcházející čtvrtek od 16.00 v místnosti VSMO.

SEKCE DĚJIN LÉKAŘSTVÍ uskuteční svá setkání (určená i zájemcům z řad veřejnosti), vždy vyplněná zpravidla třemi odbornými přednáškami tentokrát v úterý, pravděpodobně 14. dubna a 16. června od 15.00 v Horní klubovně. (Případné změny sdělíme včas.)

KAKTUSÁŘSKÁ SEKCE (KLUB) se schází pravidelně každou první sobotu v měsíci (letos 7.2., 7.3., 4.4., 5.5. atd.) v 8 hodin ráno rovněž v Horní klubovně. Na programu jsou vždy odborné přednášky, 6. června 2009 zde však bude navíc výstavka sbírek členů a na výroční výstavu kaktusů 18.-21.6. jsme vás již pozvali.

SEKCE PŘÁTEL SLOVANSKÉHO GYMNÁZIA má po nečekaném úmrtí pana dr.Malíška nového předsedu, kterým se stal RNDr. Vladimír Zicháček. Výbor sekce se schází každou první středu v měsíci od 15.30 v budově gymnázia v ul. Jiřího z Poděbrad. O vzpomínkovém večeru k památce Richarda Fischera připraveném na 9. dubna 2009 jsme se také již zmínili.

PROGRAM OSTATNÍCH SEKCÍ (hudební, literární, Historická Olomouc, archeologické i přírodovědné) bude opět spočívat prakticky pouze v organizování naučných pořadů pro veřejnost, které jsou vyčísleny v programu na předchozích stránkách.

Nezmínili jsme se dosud o tradiční aktivitě sekce přírodovědné, kterou bude od počátku května (do pozdního podzimu) opět HOUBAŘSKÁ PORADNA každé pondělí od 16.00 do 17.30 v místnosti VSMO na nádvoří muzea. Povedou ji znalci v oboru mykologie Ing. Jiří Lazebníček a Bc.Miloš Kenša.

Snad se nám naše záměry v šíření vlastivědných poznatků podaří a setkají se všechny s přízní našich členů i ostatních příznivců, jak tomu bylo v loňském roce. Třeba při vlastivědné vycházce po obyčejné Úřední čtvrti 14. září 2008 (na snímku Bohuslava Červinky)

Po delším čase také slovem tištěným

V poznávání minulosti, krás a tajů přírody i kulturních hodnot naší vlasti hrál vždy velice důležitou úlohu tisk. To pochopili už naši dávní předchůdci, když před 125 lety v Olomouci zakládali Vlastenecký muzejní spolek, i ti, kteří před čtyřiceti lety zaniklý spolek obnovili pod jménem Vlastivědné společnosti muzejní. Po jistém přerušení chceme na dávnou vydavatelskou tradici znovu navázat. Prvním počinem v tom směru je vydání publikace nestora olomoucké archeologie dr. Víta Dohnala přinášející nejen přehled historického vývoje v oboru poznávání nejstarší minulosti "metodou rýče" (kterou mj. před jedním a čtvrtstoletím zahájil své poslání dávný spolek), ale především dokonalou bibliografii všeho, co kdy bylo o archeologii na Olomoucku napsáno a otištěno. Knížka, která nákladem naší VSMO právě vychází, bude jistě na mnoho let hledanou pomůckou nejen odborníkům, ale všem zájemcům o historii. Bude k dostání ve vrátnici muzea, ale jinak jen v kanceláři VSMO za 150, - Kč, pro členy VSMO pouze za 100 korun.

(Pro případné zájemce je k dispozici nyní již archivní dokument pro II. pololetí roku 2008)